آشنایی با ما

رایانه سی دی

فروشگاه رایا سی دی در شهریور 95 با هدف گسترش فرهنگ استفاده بهینه از کامپیوتر ومنابع نرم افزاری و فن آوری های مربوط به آن و سایر زیر شاخه هایی که در آنها کامپیوتر و آموزش آن به عنوان یک شالوده اصلی مطرج است تشکیل و فعالیت خود را آغاز نموده است.


رایا سی دی